Visit the site in English.

Podržite našu CROWD FUNDING kampanju!


 


 


 Prikaži Atelje Janja Gora na većoj karti 

 

Atelje Janja Gora
Janja Gora 163b
47304 Plaški
tel.:095 911 86 29

info@janjagora.com
www.janjagora.com

www.facebook.com/AteljeJanjaGora


Naši prijatelji, sponzori i donatori:

Općina Plaški

 


 


 


Članstvo u udruzi
Na ovoj stranici možete naći dokumente koji su vezani za članstvo u našoj udruzi. Tu je i statut udruge te svi drugi dokumenti važni i vezani za administrativne poslove udruge.

Statut udruge
Pristupnica članstvo

Učlanjenje
Za učlanjenje u udrugu najprije se upoznajte sa statutom udruge i aktivnostima i ciljevima djelovanja udruge. Potom ispunite priloženu pristupnicu i istu potpisanu pošaljite na našu adresu (mailom ili poštom) ili je osobno donesite prilikom dolaska na neku od aktivnosti.

Izvadak iz statuta vezan za članstvo u udruzi

IV ČLANSTVO
Članak 10.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba. Udruga ima tri vrste članstva za fizičke i pravne osobe:
počasni član, redovni član, podupirući (pridruženi) član.

Počasnim članom mogu postati fizičke osobe koje osobnim radom i zalaganjem osobito pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge, a odluku o tome donosi Skupština.
O prijemu počasnih članova odlučuje Skupština.
Počasni članovi imaju sva prava redovnih članova utvrđenih Statutom, osim prava da biraju i budu birani.

Redovni članovi mogu postati one fizičke osobe, koje izraze želju da postanu redovnim članom i prihvate Statut Udruge, te se obvežu sudjelovati u aktivnom radu Udruge.
Redovni članovi mogu birati i biti birani u Tijela udruge.
Redovnim članom smatra se ona fizička osoba koja je uzastopno, najmanje tri (3) mjeseca, aktivno angažirana na promicanju ciljeva i obavljanju djelatnosti Udruge.

Podupirući (pridruženi) članovi postaju one fizičke i/ili pravne osobe, koje izraze želju da postanu pridruženim članom podsredstvom korištenja usluga i programa Udruge i prihvate Statut Udruge. Podupirući članovi se aktivnostima udruge bave samo povremeno i imaju sva prava redovnih članova utvrđenih Statutom, osim prava da biraju i budu birani.
Pravne osobe ostvaruju svoje interese u Udruzi preko svog imenovanog predstavnika.
Redovne i podupiruće članove potvrđuje Predsjednik.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Članovi Udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.
Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u skladu sa svojim mogućnostima.
Udruga vodi popis članova.

Članak 11.
Redoviti članovi Udruge imaju pravo:

- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- biti informirani o radu Udruge
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

Počasni članovi Udruge imaju pravo:

- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- biti informirani o radu Udruge

Podupirući članovi Udruge imaju pravo:

- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- biti informirani o radu Udruge

Članovi Udruge imaju dužnost:
- poštovati odluke tijela Udruge,
- poštovati odredbe Statuta,
- da se odgovorno odnose prema imovini Udruge,
- da odgovorno izvršavaju preuzete obveze,
- plaćati redovito godišnju članarinu.

Članak 12.
Učlanjenje u Udrugu obavlja se pod jednakim uvjetima na temelju slobodno izražene volje građanina bez obzira na rasu, boju, spol, jezik, vjeroispovijest, narodnost, etničku pripadnost, političko ili drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo i imovno stanje u skladu s pravilima Udruge.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge

Članak 13.
Članstvo u Udruzi prestaje:
- istupanjem;
- neplaćanjem članarine;
- isključenjem.

Članu Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Udruge Skupština može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede. Protiv odluke Skupštine član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge u roku od 15 dana od primitka odluke o isključenju. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.Udruga građana Internacionalni centar keramike Atelje Janja Gora • OIB 46087009191• MB 2487977 • Rješenje Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji
Klasa UP-I-230-02/09-01/2, Ur broj:2133-07-06/1-09-2 od 09. 02. 2009. • Žiro račun: 2340009-1110376382, Privredna banka Zagreb d.d.
Osoba odgovorna za zastupanje: Branko Šupica
© Atelje Janja Gora 2013