Atelje Janja Gora webshop

Kupovinom na ovim stranicama direktno podupirete rad i viziju našeg centra. Postanite dijelom priče o kreativnosti, umjetnosti, ljubavi, ljudima i slobodi.
Za više informacija o drugim aspektima našeg rada posjetite našu stranicu.

By shopping on this pages you directly support the work and mission of our international ceramics center. Become a part of a great story about creativity, art, love, humans and freedom.
For more information about our work and mission visit our page.

Go shopping